bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

 Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
________________________________________________________________

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:
- zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny
w sekretariacie szkoły/,
- ewidencja uczniów,
- arkusze ocen i dzienniki.

2. Sprawy administracyjne związane z przebiegiem nauczania i realizacją
obowiązku szkolnego:
- zezwolenia, zwolnienia i odroczenia na pisemny wniosek rodziców
lub opiekunów prawnych,
- wydawanie legitymacji uczniowskich,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów.

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego.

4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5. Sprawozdawczość:
- raporty,
- sprawozdania.

6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,
- arkusze ocen,
- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły.Opublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 09.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 09.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 701