Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty 

(t.j.Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Szkoła:
a)  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
b)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
c)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
d)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
     ukończenia szkoły,
e)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
     kształcenia,
f)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
     określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
g)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
h)  udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt
     z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym  i poradnią psychologiczno
     pedagogiczną,
i)  umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację
    procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
j)  umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
    językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Baszczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2005