Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Placówka reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie przy ul.Turkusowej 1 A, tel. 63 244-23-75, e-mail: [email protected]
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  • Inspektor Ochrony Danych: Marika Tomaszewska- Nowicka; Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: [email protected]
  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Koninie, Justyna Bruch tel. (63) 240-11-77, e-mail: , [email protected];

3. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę/przedszkole/placówkę obowiązku,
w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1148)
b) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457)
c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1900)
d) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, oraz z 2019 r., poz. 730)
e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)
f) oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. 2017 r., poz. 1646) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. 2018 r., poz. 1574).
Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
5. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Szkoła/przedszkole/placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
9. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
w dowolnym momencie.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków i pracowników szkoły, innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia. Monitoring obejmuje np. korytarze oraz teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez 7 dni. Więcej informacji można uzyskać:
u kierownika gospodarczego szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Baszczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2332

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-12 15:45:51Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO